Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2017-09-25/

Улаанбаатар 5.0 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1, №3 Зуух №2                              
Сүлжээний насос №1 Сүлжээний насос №2,3  
Нэмэлт усны насос №1 Нэмэлт усны насос №2  
Түүхий усны насос №2 Түүхий усны насос №1  
Компрессор №1,2 Компрессор №3  
Хөргөлтийн усны насос №1 Хөргөлтийн усны насос №2  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 3300 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 78 Гкал
Түгээсэн дулаан 3222 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт            Горим              Хэмжээ
Өгөх буцах усны даралт P1-7.0, P2-2.4 Ата P1-7.0, P2-2.4 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-108, Т2-58 ℃ Т1-108, Т2-53 ℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт 2530 тн/цаг 2540 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 33 тн/цаг 30 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан 106.4 Мвт
Нүүрс 875 Тонн
Ус 340 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Зуух №2 108 ℃
Зуух №3 109 ℃
Азотын хий /NOx/ 190 мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/ 848 мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/  мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 12161 тн
Шаарга 200 тн
Давс 6750 кг

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ХХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ