Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2017-11-19/

Улаанбаатар -25.0 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №2 Зуух №1,3                              
Сүлжээний насос №2 Сүлжээний насос №1,3  
Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос №1  
Түүхий усны насос №2 Түүхий усны насос №1  
Компрессор №3 Компрессор №2 Компрессор №1
Хөргөлтийн усны насос №1 Хөргөлтийн усны насос №2  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 2245 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 30 Гкал
Түгээсэн дулаан 2210 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт            Горим              Хэмжээ
Өгөх буцах усны даралт P1-7.0, P2-2.0 Ата P1-7.0, P2-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-87, Т2-48 ℃ Т1-87, Т2-48 ℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт 2328 тн/цаг 2328 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 40 тн/цаг 40 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан 74.2 Мвт
Нүүрс 702 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Зуух №2 157 ℃
Азотын хий /NOx/ 228 мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/ 2250 мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/  63 мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 19284 тн
Давс 950 кг

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ХХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ