АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ