1. АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БИЕЛЭЛТ
  2. АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  3. АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
  4. АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ