САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Компанийн хөрөнгө, түүний эх үүсвэр болон санхүүгийн үр дүн, мөнгөн хөрөнгө, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, үр ашигтай зарцуулалтанд хяналт тавих, орлогыг нэмэгдүүлэх.