1. Вагон хөмрөгчийн газар доорхи байгууламжийн бараа материал 
  2. Гидро муфьт ашиг сонирхол
  3. Өрлөг дулаалга ашиг сонирхол 
  4. Салхилуур ашиг сонирхол 
  5. Төрөл бүрийн кабель ашиг сонирхол  0001
  6. Түлш дамжуулах цехийн сэлбэгүүд 
  7. Шатахуун ашиг сонирхол