1. ДХХА мэдүүлэг 
  2. Техникийн давс Мэд
  3. ТУСП МЭДҮҮЛЭГ
  4. Химийн бодис шил сав
  5. Цэвэрлэгээ Мэдүүлэг
  6. Шатахуун мэдүүлэг