АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН