ыөйыбхө йбыхө үйыбүө ойыбө йыбүөхйыбөхыйб рөхйыдөрыйб өй өйыба өорйыбхө йыб брө йбрыө