1. Ремен нийлүүлэх ашиг сонирхолын зөрчилгүйн мэдэгдэл
  2. Уутат шүүлтүүрийн уут ашиг сонирхолын зөрчилгүйн мэдэгдэл