1.Түлш дамжлагын машинч III-IV зэрэг

2.ААД

3.ТАД

4.ГАБД

5.ТДЦ-ИТА-ТАД