1.ИТА-Асуулт

2.ИТА-ААД,ТАД,ГАБД

3.Ээлжийн инженер-ТАД

4.Бусад 

5.ГАБД-ийн шалгалт