1. Ёс зүйн дүрэм 2021.12.28 А/162
 2. Хөдөлмөрийн дотоод журам 2022.04.15 А/69
 3. А-70 Ажилтан сонгон шалгаруулах журам
 4. А-78 Спорт заал ашиглалтын журам
 5. А-100 Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам
 6. А-123 Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох журам
 7. Дотоод аудитын үйл ажиллагааны дүрэм
 8. Мансууруулах бодис согтууруулах ундааны эсрэг бодлого мэдээлэл
 9. Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны олголт, ашиглалтын журам
 10. Тээврийн хэрэгсэл захиалах, ашиглах журам
 11. Шалган нэвтрүүлэх журам
 12. Хамтын гэрээ 2023-2024
 13. Хамтын гэрээний нэмэлт 2023-2024
 14. Технологийн хамгаалалт ажилд оруулах болон салгах, шалгах журам
 15. Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт 2023.05.02