ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

                   БҮТЭЦ:

  1. Хяналтын хэлтсийн дарга
  2. ХАБЭА-н 3 ижненер
  3. Техник хяналтын 1 инженер нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй.

                                                                           ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

Дулааны эрчим хүчийг түгээх үйл ажиллагаатай холбоотой техник, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хангуулах, ажилтнуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчинг бүрдүүлэх, дулааны эрчим хүч түгээх үйл ажиллагаанд гарч болзошгүй аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг компанийн болон эрчим хүчний салбарын хяналтын  бодлого, төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн явуулах, холбогдох хууль дүрэм, журам, зааврын биелэлтийг хангуулах, дотоодын хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.

                       

                               ХЭТИЙН ЗОРИЛТ:

  1.  MNS OHSAS 45001:2018 стандартыг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж ажиллах
  2.  Осол болон осол дөхсөн тохиолдолгүй хамт олон болох
  3. Техниологийн зөрчилгүй /аваар, 1-р зэргийн саатал/ байгууллага болох

 

ЗОРИЛГО:

Ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,  эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт,  дүрэм журмыг хангах, ажилтанг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх,  тоноглолын найдвартай ажиллагааг хангуулах