1. Үнэ тарифын тогтоол 2022.01.27
  2. Үнэ тарифын тогтоол 2022.05.19
  3. Үнэ тарифын тогтоол 2022.07.08
  4. Үнэ тарифын тогтоол 2023.01.26
  5. Үнэ тарифын тогтоол 2023.03.22