ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Тус  хэлтэс нь Монгол Улсын Эрчим хүчний салбарын болон холбогдох хууль, тогтоомж, дээд шатны байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг нэгтгэх, тайлагнах, компанийн стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн үндэслэл, хүний нөөцийн зохистой удирдлагаар хангах, сургалт, судалгаа хийх, байгууллагын болон мэргэжлийн архивын мэдээллийн сан бүрдүүлэх үндсэн үүрэгтэй болно.