1. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд түлш, эрчим хүчний хангамжийн талаар мөрдөх журам  
 2. Дулааны ААД 
 3. Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм
 4. Техник ашиглалтын дyрэм
 5. Цахилгааны  аад
 6. Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний дүрэм
 7. Эх-ний ажилтны дунд зохиох аа-ны ажлын үндсэн дүрэм
 8. Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм
 9. Дүрэм шинэчлэн батлах тухай (цахилгаан, дулааны эрчим хүч) монгол улсын засгийн газрын 2020.03.18-ны өдрийн 97 дугаар тогтоол
 10. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм-1
 11. Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм 
 12. Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй нормативын баримт бичгийн жагсаалт /2021 оны iii улирлын байдлаар/
 13. Журам батлах сайдын тушаал
 14. ЭХЯ-ны шутз-ийн дэргэдэх стандартчилал-нормчлолын хороо
 15. Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй стандартын жагсаалт
 16. Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн стандарт, норм нормативын хэлтсийн стандартын сектороос боловсруулж буй стандартын жагсаалт /2022 оны 02 дугаар сарын 07-ны байдлаар/