1. Амгалан дулааны станцыг 100 Гкал дулаанаар өргөтгөх ТЭЗҮ боловсруулах
  2. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд тодотгол хийх 
  3. Зуухны компрессорын шургат насос нийлүүлэх гэрээ
  4. Инженер геологийн судалгааны ажил
  5. Нарийн үнсний тусгай зориулалтын автомашины дугуй
  6. Салбар зам арчлалтын гэрээ
  7. Эрчим хүч сэтгүүл 
  8. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны 1-р сарын орон тооны судалгаа