1. Ажлын гутал
 2. Барилга сантехникийн материал
 3. Биеийн тамирын болон тоглолтын хувцас
 4. Вагон хөмрөгчийн газар доорх байгууламж туузан тэжээгч дамжлага №1 халаалтын засвар
 5. Дулааны тоолуур датчик
 6. ДХХА-ийн сэлбэг, хэрэгсэл
 7. Техникийн давс
 8. ТУСП сэлбэг хэрэгсэл
 9. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
 10. Цахилгааны дагалдах хэрэгсэл
 11. Цэвэрлэгээний материал
 12. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны 3-р сарын орон тооны судалгаа