1. Зуухан цех

2. Түлш дамжуулах цех

3. Нэгдсэн цех