1. Зуухан цех

2. Түлш дамжуулах цех

3. Нэгдсэн цех

4. Цахилгаанчин-IY-YI зэрэг-нэмэлт