1. Зуухан цех
  2. Түлш дамжуулах цех
  3. Нэгдсэн цех
  4. Цахилгаанчин-IY-YI зэрэг-нэмэлт
  5. Нэгдсэн цех-Цахилгаанчин-III зэрэг
  6. Цахилгааны-ААД