2016-2022 ОНУУДЫН ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТҮГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ