АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ЖУРАМ

ЗОРИЛГО: “Амгалан дулааны станц” ХХК-нд мэргэжлийн, шаардлага хангасан, ур чадвартай, дадлага туршлагатай ажилтныг сонгон шалгаруулж, хүний нөөцийг бэлтгэснээр хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр найдвартай тасралтгүй ажиллагааг хангахад оршино.

ҮНДЭСЛЭЛ: “Дулааны IV цахилгаан станц” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2015 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолын хавсралт болох “Амгалан дулааны станц” ХХК-ний дүрмийн 6.9.8-д “...Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан орон тоо, зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, ажилтныг ажилд томилох, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цуцлах...” гэж заасны дагуу “Амгалан дулааны станц” ХХК-д ажилтан сонгон шалгаруулж авах журмыг тушаалын хавсралтаар батлав.

1. Амгалан дулааны станцад ажилд орох хүсэлтээ гаргасан иргэнээс станцын ерөнхий мэдлэг, хөдөлмөр эрхлэх сэтгэл зүйн бэлтгэл гэсэн чиглэлүүдээр холбогдох цех, хэсгийн инженерүүд нь бэлтгэсэн материалаар шалгалт авч тэнцсэн тохиолдолд хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг Захиргаа, удирдлагын хэлтэс хариуцан гүйцэтгэнэ.

2.Ажил горилогч нь Хөдөлмөрийн нөхцөл, Мэргэжлийн өвчин судлалын үндэсний төвд эрүүл мэндийн үзлэгт орж эрүүл мэндийн хувьд тэнцсэн, дулааны станцад шаардлагатай мэргэжлээр бүрэн дунд болон түүнээс дээш /хариуцлагатай албан тушаалд тухайн мэргэжлийн дээд/ боловсролтой, мэргэжилтэй, 18 насанд хүрсэн Улаанбаатар хотын харъяат Монгол Улсын иргэн байна. Тусгай гэрээний үндсэн дээр гадаад, дотоод иргэнийг ажиллуулж болно.

3. Ажил горилогчийг “Ажилтан сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу сонгон шалгаруулж ажилд авна. Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ажилтан дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

3.1.Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл;

3.2.Нийгмийн даатгал, Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар, эх хувь;

3.3.Хамгийн сүүлд ажиллаж байсан байгууллагын  ажил байдлын тодорхойлолт;

3.4.Улаанбаатар хотын бүртгэлтэй хугацаа нь хүчинтэй иргэний үнэмлэх /үнэмлэхийн хуулбарыг наториатаар гэрчлүүлсэн 1хувь/

3.5. Товч асуулга /Төрийн албан хаагчийн анкет/;

3.6. Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан цээж зураг 2%;

3.7. Мэргэжлийн болон боловсролын үнэмлэх, диплом /наториатаар гэрчлүүлсэн 1 хувь/

3.8. Оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн хорооны тодорхойлолт;

3.9. Ажил олгогчоос олгосон маягтын дагуу эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан эрүүл мэндийн тодорхойлолт;

3.10. Гурван үеийн намтар

4.Ажил горилогчийг ажилд авахдаа Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл, “Амгалан дулааны станц” ХХК-нийн дүрмийн 6.9.8-д заасны дагуу Амгалан дулааны станцын Гүйцэтгэх захирал иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулна.

5.Ажил горилогчийг ажилд авахдаа сонгон шалгаруулалтын тэнцсэн дүнг үндэслэн, ажилд авна.

6. Шинээр ажилд орж буй ажилтанд батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу сургалтанд хамруулна.

7. Ажилтан дагалдан сурах хугацаа дуусмагц, станцын Ерөнхий инженерээр ахлуулсан комиссын шалгалтанд амжилттай тэнцсэн тохиолдолд Гүйцэтгэх захирлын жинхлэх тушаал гарч, хөдөлмөрийн гэрээнд “нэмэлт” оруулсанаар тухайн ажлыг бие даан гүйцэтгэх эрхтэй болно.

8.Ажил горилогчийг ажилд авахдаа Захиргаа нь дараах баримт, бичгийг заавал танилцуулсан байна. Үүнд:

8.1.Хөдөлмөрийн дотоод журам, тухайн жилийн хамтын гэрээ

8.2.Ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн хөлс, нэмэгдэл, хөнгөлөлт, шагнал урамшуулал, ажлын цаг зэрэг,

8.3.Алба, хэлтэс, цех, нэгжийн дарга нар өөрсдийн хариуцсан ажилтны ажлын байрны заагийг нарийн тогтоон өгч, хариуцах машин  техник, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгө тэдгээрийн бичиг баримт болох паспорт, заавар, зураг схем, техникийн магадлалыг танилцуулна.

9.Аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн болон хөдөлмөр хамгааллын журам, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх журмын талаар зааварчилгаа өгнө.

10. Шинэ ажилтны дагалдан сурах хугацаа /туршилт/ 3 сараас ихгүй байна. Ижил төстэй дулааны станц, цахилгаан станцаас шилжин ирсэн, ажлын хэрэгцээ шаардлагын дагуу байгууллагын саналаар ажиллах тохиолдолд 10 дугаар заалт хамаарахгүй.

11. Ажилтны туршилтын хугацаа дуусмагц нэгжийн даргын тодорхойлсноор цаашид үргэлжлүүлэн ажиллуулах эсэхийг станцын захиргаа шийдвэрлэнэ. Туршилтын хугацаанд ажилтан уг албан тушаалын ажлыг гүйцэтгэх чадваргүй байна гэж тухайн нэгжийн удирдлага буюу захиргаа үзвэл түр хугацаагаар байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажлаас чөлөөлнө.

13. Туршилтын хугацаанд ажиллаж байгаа ажилтанд албан тушаалын дагалдангийн цалингаас өөр ямар нэгэн хөнгөлөлт, урамшуулал, нэмэгдэл хөлс, тэтгэмж, тусламж олгохгүй.