НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН А/246 ДУГААР ЗАХИРАМЖ

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 4 дүгээр сарын 02-ны  өдрийн А/246 дугаар  захирамж