Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020.02.10-ны өдрийн 27-р тогтоол