1. Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний дүрэм

2. Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм

3. Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

4. Дулааны ААД

5. Техник ашиглалтын дүрэм