1. Ажил хүлээлцэх журам
 2. Ажилтан сонгон шалгаруулах журам
 3. Бараа материалыг бэлтгэн нийлүүлэх, орлогод авах зарлагдах журам
 4. Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс
 5. Компанийн дүрэм
 6. Дотоод хяналт шалгалт хийх журам
 7. Ажлын цагаар гадуур ажлаар гарахад баримтлах журам
 8. Галын аюулгүйн дүрэм
 9. Жилийн ажлын тайлан бичих, хамгаалах журам
 10. Аюулгүй байдал хариуцагчийг томилох
 11. Захирлын зөвлөлийнхурлын журам
 12. Мансууруулах бодис, согтууруулах ундааны эсрэг бодлого мэдээлэл
 13. Мэргэжлийн мэдлэгийн шалгалт авах журам
 14. Нууцын тухай журам
 15. Орон тооны бус штаб, мэргэжлийн бие бүрэлдэхүүн томилох
 16. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам
 17. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх  журам
 18. Спорт зааланд мөрдөх журам
 19. Тоног төхөөрөмжийн гэмтэл, технологийн зөрчилд акт тогтоох журам
 20. Тушаалын төсөл боловсруулах, хянах, батлах, мэдээлэх журам
 21. Ур чадварын нэмэгдэл олгох журам
 22. ХАБЭА-н зөвлөлийн журам
 23. Хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн ажиллах журам
 24. Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох журам
 25. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс
 26. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны олголт ба ашиглалтын журам
 27. Дулаан зогсоолд ажилтнуудын суудлын автомашин тавих журам
 28. Монгол улсын стандарт 5140-3-2011
 29. Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар
 30. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн зааварт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 31. Үйлдэрлэлийн үр дүнгийн урамшуулал олгох журам
 32. Шагналын журам
 33. Хөдөлмөрийн дотоод журам