1.ЭХЗХ-ны 2018 оны 289 дүгээр тогтоол

2.ЭХЗХ-ны 2018 оны 290 дүгээр тогтоол

3.ЭХЗХ-ны 2018 оны 291 дүгээр тогтоол

4.Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого/2015-2030/

5."Амгалан дулааны станц"  барих тухай тогтоол