1.Гүйцэтгэх захирлын албан даалгавар-Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2018.11.28

2. Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай 2019.02.01

3.Техникийн шуурхай зөвлөлгөөн зохион байгуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019.03.22

4.Гүйцэтгэх захирлын 2017 оны А/96 дугаар тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018.09.14