1.Гүйцэтгэх захирлын албан даалгавар-Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2018.11.28

2. Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай 2019.02.01