1. Сургалтын хөтөлбөр батлах тухай

2. Эрчим хүчний сайдын 2020.12.14-ний өдрийн №262 тоот тушаал Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах тухай