1. АДС ХХК-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам
 2. Ажил хүлээлцэх журам
 3. Ажилтан сонгон шалгаруулах журам
 4. Ажилтныг үнэлэх, шагнаж урамшуулах журам
 5. Албан хэрэг хөтлөлтийн заавар
 6. Бараа материал бэлтгэн нийлүүлэх, орлогод авах, зарлагадах журам
 7. Баримт бичиг нягтлан шалган комиссын дүрэм
 8. АДС ХХК-ийн дүрэм
 9. Дотоод хяналт шалгалт хийх журам
 10. Ажлын цагаар гадуур ажилд гарахад баримтлах журам
 11. Галын аюулгүйн дүрэм
 12. ХАБЭА-н зөвлөлийн ажиллах журам
 13. Хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн ажиллах журам
 14. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан таслах комиссын дүрэм
 15. Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох журам
 16. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны олголт ба ашиглалтын журам
 17. Мэдлэгийн шалгалт авах журам
 18. Мансууруулах бодис, согтууруулах ундааны эсрэг бодлого, мэдээлэл
 19. Нууцын тухай журам
 20. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн журам
 21. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам
 22. Орон тооны бус штабын ажил үүрэг
 23. Шагнал олгох журам
 24. Спорт зааланд мөрдөх журам
 25. Техникийн шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам
 26. Тоног төхөөрөмжийн гэмтэл технологийн зөрчилд акт тогтоох журам
 27. Тушаалын төсөл боловсруулах, хянах, батлах, хадгалах, мэдээллэх журам
 28. Ур чадварын нэмэгдэл олгох журам
 29. Захирлын зөвлөлийн хурал зохион байгуулах журам
 30. Жилийн ажлын тайлан бичих, тайлагнах, дүгнэх, аварга хамт олныг шалгаруулах журам 
 31. Үйлдвэрлэлийн үр дүнгээр урамшуулал олгох журам