Хамтын гэрээ 2019 он

2019-2020 оны хамтын гэрээг хангах төлөвлөгөө