Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 2 дугаар улирлын А тушаалууд