Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 2 дугаар улирлын А тушаалууд