Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 1 дүгээр улирлын А тушаалууд