1. Ажил хүлээлцэх журам

2. Ажилтан сонгон шалгаруулж авах журам

3. Ажилтныг шагналд тодорхойлох журам

4. Ажилтныг үнэлэх, шагнаж урамшуулах журам 

5. Бараа материалыг бэлтгэн нийлүүлэх, орлогод авах, зарлагадах журам

6. Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм

7. Компанийн дүрэм

8. Дотоод хяналт шалгалт журам

9. Ажлын цагаар гадуур ажлаар гарахад баримтлах журам

10. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн заавар

11. Галын аюулгүйн дүрэм

12. Дотоод журам

13. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм

14. Захирлын зөвлөлийн хурал зохион байгуулах журам

15. Мэргэжлийн мэдлэгийн шалгалт авах журам

16. Нууцын тухай журам

17. Оны ажлын тайлан бичих, тайлагнах, дүгнэх, аварга хамт олныг шалгаруулах журам

18. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам

19. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам

20. Спорт зааланд мөрдөх журам

21. Тоног төхөөрөмжийн гэмтэл, технологийн зөрчилд акт тогтоох журам

22. Тушаалын төсөл боловсруулах, хянах, батлах, хадгалах, мэдээллэх журам

23. Ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

24. Үйлдвэрлэлийн үр дүнгээр урамшуулал олгох журам

25. ХАБЭА-н көвлөлийн ажиллах журам

26. Хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн ажиллах журам

27. Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох журам

28. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм

29. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл,ажлын хувцасны олголт ба ашиглалтын журам

30. Шагнал олгох журам