1. Ажил хүлээлцэх журам

2. Ажилтан сонгон шалгаруулж авах журам

3. Шагналын журам

4. Бараа материалыг бэлтгэн нийлүүлэх, орлогод авах, зарлагадах журам

5. Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм

6Компанийн дүрэм

7. Ажлын цагаар гадуур ажлаар гарахад баримтлах журам

8. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн заавар

9. Галын аюулгүйн дүрэм

10. Хөдөлмөрийн дотоод журам

11. Захирлын зөвлөлийн хурал зохион байгуулах журам

12. Нууцын тухай журам

13. Оны ажлын тайлан бичих, тайлагнах, дүгнэх, аварга хамт олныг шалгаруулах журам

14. Спорт зааланд мөрдөх журам

15. Тоног төхөөрөмжийн гэмтэл, технологийн зөрчилд акт тогтоох журам

16. Тушаалын төсөл боловсруулах, хянах, батлах, хадгалах, мэдээллэх журам

17. Үр дүнгээр урамшуулал олгох журам

18. ХАБЭА-н зөвлөлийн ажиллах журам

19. Хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн ажиллах журам

20. Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох журам

21. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм

22. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл,ажлын хувцасны олголт ба ашиглалтын журам

23. Кассын журам

24. Агуулахын журам

25. Эд хөрөнгө,тоног төхөөрөөмж,техник хэрэгсэл, бараа материал үнэ бүхий зүйлийн бүртгэл ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтын журам 

26. Эд хөрөнгийн тооллого явуулах журам

27. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн  ажиллах журам

28. Аж ахуйн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

29. Сургалт хөгжлийн журам

30. Зөрчилд тооцох, зөрчлийн талон ашиглах журам

31. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн объектод шалган нэвтрүүлэх журам